Mətbu məlumatlar


Səmərəli məşğulluğun təmini əhalinin yaşayış səviyyəsini yüksəltmişdir 03.08.2018
 Muxtar respublikada sosial-iqtisadi sahədə həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər hərtərəfli inkişafa mühüm təsir göstərmişdir. Belə ki, muxtar respublikanın dinamik inkişafını sürətləndirən və əhalinin məşğulluğunun təmin olunmasında mühüm rol oynayan “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Regional İnkişaf Proqramı...
Muxtar respublikada mal-qaranın sayı və heyvandarlıq məhsullarının istehsalı artmışdır27.07.2018
 Kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən biri olan heyvandarlığın inkişafına muxtar respublikada xüsusi diqqət göstərilir. 90-cı illərin əvvəllərində tənəzzül vəziyyətində olan kənd təsərrüfatı ötən dövrdə mühüm inkişaf yolu keçmişdir. Belə ki, ölkəmizdə ilk dəfə olaraq aqrar islahatlara başlayan muxtar respublikada bu sahədə əldə olunan nailiyyətlər göz önündə idi. Məhz bununla bağlı ümummilli...
2018-ci ilin yanvar-iyun aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı20.07.2018
 2018-ci ilin ötən 6 ayında muxtar respublikada iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və sosial sahənin inkişafı üzrə tədbirlər davam etdirilmiş, yüksək nəticələr qazanılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sədri olduğu “Caspian European Club”un...
Torpaq sahələrinin əkin dövriyyəsinə qatılması prosesi uğurla davam etdirilir12.07.2018
 Muxtar respublikada aqrar sahədə həyаtа kеçirilən uğurlu siyasət əhаlinin kеyfiyyətli ərzаq məhsullаrı ilə təmin оlunmаsını, kənd təsərrüfаtının bütün sаhələrinin inkişаfını təmin etmişdir. Kənd təsərrüfatının yüksək sürətlə inkişafı əkin dövriyyəsinə yeni torpaq sahələrinin qatılmasını zəruri etmişdir. Əkin üçün...
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 -[ 12 ]- 13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

  •      Naxçıvan bu gün

  •        Digər keçidlər

  •