Makroiqtisadi göstəricilər


2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları23.12.2021

Müqayisə predmeti     2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 631 572,6 101,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5 693,6 102,6
Sənaye məhsulu, min manat 991 794,1 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 961 676,2 101,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 483 441,0 104,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 14 965,0 100,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 55 566,6 106,8
      o cümlədən
mobil rabitə 41 831,5 101,4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 708 562,6 101,3*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 225 609,7 101,1*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 546,8** 103,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108