Makroiqtisadi göstəricilər


2021-ci ilin yanvar-avqust ayları 30.09.2021

Müqayisə predmeti     2021-ci ilin yanvar-avqust ayları, faktiki 2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 878 670,8 100,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 066,4 101,7
Sənaye məhsulu, min manat 772 115,0 100,9*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 664 188,7 100,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 338 053,5 103,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 10 699,0 100,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 39 794,6 107,2
      o cümlədən
mobil rabitə 29 746,2 101,3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 087 365,1 100,3*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 144 633,8 100,1*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 544,1** 103,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2021-ci ilin yanvar-iyul ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17