Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-mart ayları21.04.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-mart ayları (min manat) 2017-ci ilin yanvar-mart ayları 2016-cı ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 505378,6 100,9*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1124,3 104,5
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 234860,6 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 192060,9 96,0
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 26400,4 103,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 3298,0 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 12485,7 103,1
o cümlədən mobil rabitə üzrə 10074,0 101,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 288918,9 101,7*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 42503,6 102,0*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 56334,0 87,7
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
53260,0 101,1
idxalın ümumi həcmi 3074,0 26,7
Əhalinin gəlirləri 358805,8 101,2
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 798,2 100,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 413,6** 103,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-fevral ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73