Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci ilin yanvar-fevral ayları18.03.2020

Müqayisə predmeti     2020-ci ilin yanvar-fevral ayları, faktiki 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 361 857,8 101,1*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 786,8 101,8
Sənaye məhsulu, min manat 175 957,0 101,1*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 73 750,8 100,8
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 15 746,7 102,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 1 836,3 101,0
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 9 372,5 101,1
      o cümlədən
mobil rabitə 7 637,5 102,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 199 458,4 100,8*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 29 730,0 100,5*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 51 156,2 109,4
     o cümlədən
ixrac 37 044,6 100,6
idxal 14 111,6 141,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 503,9** 116,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2020-ci ilin yanvar ayı göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108