Makroiqtisadi göstəricilər


Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-avqust ayları)01.09.2012

Müqayisə predmeti 2012-ci ilin yanvar-avqust aylarında (min manat) 2012-ci ilin yanvar-avqust ayları 2011-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1253077,6 114,1*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 2973,6 113,0
ABŞ dolları ilə 3783,2 113,8
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 544334,2 115,6*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 636982,5 110,1
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 201671,9 106,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 8640,2 110,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 28503,5 106,6
o cümlədən mobil rabitə üzrə 24387,7 105,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 540082,2 117,6*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 86018,2 114,9*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ $ 287813,3 110,5
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
231380,4 107,0
idxalın ümumi həcmi 56432,9 127,9
Əhalinin gəlirləri 1000966,5 104,8
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 2375,5 102,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 360,4 108,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99100 101 102 103 104 105 106 107 108