Makroiqtisadi göstəricilər


Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-iyul ayları)01.08.2012

Müqayisə predmeti 2012-ci ilin yanvar-iyul aylarında (min manat) 2012-ci ilin yanvar-iyul ayları 2011-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1068110,1 114,0*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 2537,1 113,2
ABŞ dolları ilə 3227,8 114,0
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 467041,6 115,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 548720,7 110,5
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 161983,7 106,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 7292,7 110,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 24964,8 106,7
o cümlədən mobil rabitə üzrə 21400,7 105,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 442121,2 117,5*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 71486,2 114,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ $ 221416,7 108,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
177833,5 108,7
idxalın ümumi həcmi 43583,2 108,4
Əhalinin gəlirləri 871466,8 107,5
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 2069,8 105,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 359,5 108,7
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100101 102 103 104 105 106 107 108