Makroiqtisadi göstəricilər


Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-iyun ayları)01.07.2012

Müqayisə predmeti 2012-ci ilin yanvar-iyun aylarında (min manat) 2012-ci ilin yanvar-iyun ayları 2011-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 885095,6 114,0*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 2103,9 114,2
ABŞ dolları ilə 2676,3 115,2
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 402338,1 114,5*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 462839,5 113,1
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 86424,4 105,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 6074,7 110,6
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 21408,1 106,5
o cümlədən mobil rabitə üzrə 18361,2 105,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 359613,6 117,5*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 58257,4 114,6*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ $ 183260,8 104,9
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
148206,1 106,3
idxalın ümumi həcmi 35054,7 99,7
Əhalinin gəlirləri 691259,7 104,8
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 1643,2 102,7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 358,4 108,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101102 103 104 105 106 107 108