Makroiqtisadi göstəricilər


Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-may ayları)01.06.2012

Müqayisə predmeti 2012-ci ilin yanvar-may aylarında (min manat) 2012-ci ilin yanvar-may ayları 2011-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 663018,5 110,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 1577,5 110,9
ABŞ dolları ilə 2006,5 112,0
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 322204,4 115,8*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 370457,9 111,0
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 35828,2 104,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 4729,2 110,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 17200,9 106,3
o cümlədən mobil rabitə üzrə 14703,4 105,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 290460,7 117,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 46890,3 114,1*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ $ 126419,1 103,0
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
97596,8 107,0
idxalın ümumi həcmi 28822,3 91,5
Əhalinin gəlirləri 558340,7 104,9
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 1328,4 102,7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 357,9 110,8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102103 104 105 106 107 108