Makroiqtisadi göstəricilər


Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-aprel ayları)01.05.2012

Müqayisə predmeti 2012-ci ilin yanvar-aprel aylarında (min manat) 2012-ci ilin yanvar-aprel ayları 2011-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 495408,9 110,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 1179,8 111,2
ABŞ dolları ilə 1500,5 112,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 240332,2 114,4*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 273646,8 109,2
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 29007,4 104,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 3829,3 110,4
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 13934,0 106,1
o cümlədən mobil rabitə üzrə 11931,5 105,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 221334,5 117,1*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 36431,0 113,9*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ $ 100030,6 102,3
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
75200,6 109,3
idxalın ümumi həcmi 24830,0 85,7
Əhalinin gəlirləri 397436,7 104,6
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 946,4 102,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 357,6 110,8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103104 105 106 107 108