Makroiqtisadi göstəricilər


Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-mart ayları)01.04.2012

Müqayisə predmeti 2012-ci ilin yanvar-mart aylarında (min manat) 2012-ci ilin yanvar-mart ayları 2011-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 370183,0 111,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 882,2 112,0
ABŞ dolları ilə 1122,0 113,3
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 181350,6 114,6*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 202810,5 108,3
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 20471,6 103,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 2816,1 110,2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 10486,2 106,2
o cümlədən mobil rabitə üzrə 8978,3 105,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 157933,7 117,1*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 26309,4 113,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ $ 60289,1 86,7
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
46390,4 104,3
idxalın ümumi həcmi 13898,7 55,5
Əhalinin gəlirləri 298077,5 106,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 710,4 104,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 354,1 112,0
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104105 106 107 108