Makroiqtisadi göstəricilər


Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar-fevral ayları)01.03.2012

Müqayisə predmeti 2012-ci ilin yanvar-fevral aylarında (min manat) 2012-ci ilin yanvar-fevral ayları 2011-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 248700,8 111,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 593,3 112,8
ABŞ dolları ilə 754,5 114,2
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 121792,5 114,8*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 138092,1 112,6
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 10855,9 103,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 1504,8 109,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 7454,4 106,6
o cümlədən mobil rabitə üzrə 6421,9 106,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 101211,7 117,1*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 17215,4 113,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ $ 38846,1 75,2
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
32120,6 104,2
idxalın ümumi həcmi 6725,5 32,3
Əhalinin gəlirləri 199991,9 106,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 477,0 103,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 352,9 112,7
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105106 107 108