Makroiqtisadi göstəricilər


Makroiqtisadi göstəricilər (2012-ci ilin yanvar ayı)01.02.2012

Müqayisə predmeti2012-ci ilin yanvar ayı (min manat)2011-ci ilin yanvar ayı (min manat)2012-ci ilin yanvar ayının 2011-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 117822.8 100357.1 114.2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 281.3 244.5 115.1
ABŞ dolları ilə 357.7 306.6 116.7
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 67940.3 57265.3 114.6*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 58077.1 51450.3 112.9
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 6121.2 5768.3 104.6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 743.4 681.0 109.2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 3144.2 2897.6 108.5
o cümlədən mobil rabitə üzrə 2607.7 2430.7 107.3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 48520.4 39676.9 116.9*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 8576.1 7176.5 113.3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ $ 20351.9 35586.3 57.2
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
19490.7 18589.2 104.8
idxalın ümumi həcmi 861.2 16997.1 5.1
Əhalinin gəlirləri 85704.8 78269.7 109.5
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 204.6 190.7 107.3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 352.4 312.4 112.8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106107 108