Makroiqtisadi göstəricilər


Makroiqtisadi göstəricilər (2011-ci ildə)01.12.2011

Müqayisə predmeti 2011-ci ildə (min manat) 2011-ci ildə 2010-cu ilə nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1786341,6 149,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 4311,7 149,6
ABŞ dolları ilə 5459,9 152,0
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 680921,2 2,1 dəfə*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 815572,6 162,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 296117,0 113,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 12717,3 114,0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 39269,4 107,4
o cümlədən mobil rabitə üzrə 33681,2 107,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 815248,6 121,7*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 126780,6 112,9*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ $ 400860,8 155,4
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
322612,3 152,4
idxalın ümumi həcmi 78248,5 169,3
Əhalinin gəlirləri 1445748,2 143,5
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 3489,5 140,7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 341,4 112,8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107108