Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu il30.01.2020

Müqayisə predmeti     2019-cu il, faktiki 2019-cu il 2018-ci ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 839 650,0 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 6 201,5 101,6
Sənaye məhsulu, min manat 1 014 971,5 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 1 029 283,9 101,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 507 641,6 104,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 16 961,1 102,0
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 52 762,2 102,8
o cümlədən mobil rabitə 42 760,0 102,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 725 839,5 100,5*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 242 776,7 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 497 068,6 102,8
o cümlədən
ixrac
425 539,4 100,3
idxal 71 529,2 120,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 475,0** 110,5
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28