Makroiqtisadi göstəricilər


2021-ci ilin yanvar-may ayları 23.06.2021

Müqayisə predmeti     2021-ci ilin yanvar-may ayları, faktiki 2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 024 906,3 100,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 2 218,9 101,3
Sənaye məhsulu, min manat 459 458,5 101,0*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 406 222,2 100,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 59 320,0 102,9*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 5 824,4 100,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 23 920,9 109,1
      o cümlədən
mobil rabitə 17 665,1 101,2
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 563 531,6 98,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 74 575,2 97,4*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 536,3** 103,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2021-ci ilin yanvar-aprel ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17