Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci ilin yanvar ayı22.02.2020

Müqayisə predmeti     2020-ci ilin yanvar ayı, faktiki 2020-ci ilin yanvar ayı 2019-cu ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 173 071,9 101,0*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 376,4 102,0
Sənaye məhsulu, min manat 93 691,7 101,0*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 37 013,2 101,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 8 642,6 103,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 920,3 101,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 4 073,8 101,2
      o cümlədən
mobil rabitə 3 180,6 103,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 93 832,4 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 14 644,1 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 32 828,5 110,5
     o cümlədən
ixrac 24 045,8 100,4
idxal 8 782,7 152,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 484,8** 112,0
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin illik göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108