Makroiqtisadi göstəricilər


2021-ci ilin yanvar-aprel ayları 25.05.2021

Müqayisə predmeti     2021-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki 2020-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 758 840,8 100,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1 643,2 101,7
Sənaye məhsulu, min manat 344 811,5 101,1*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 293 718,3 101,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 44 297,5 103,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 4 691,5 100,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 19 394,2 109,9
      o cümlədən
mobil rabitə 14 296,5 101,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 419 425,7 99,3*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 57 838,7 99,1*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 536,3** 103,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2021-ci ilin yanvar-mart ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17