Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları üzrə 25.12.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 490 181,5 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5 440,6 102,1
Sənaye məhsulu, min manat 921 017,4 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 939 656,9 101,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 434 366,8 104,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 15 029,0 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 49 712,4 102,7
o cümlədən mobil rabitə 40 620,5 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 662 797,9 100,5*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 221 574,0 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 437 550,0 100,4
o cümlədən
ixrac
384 464,2 100,3
idxal 53 085,8 101,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 468,4** 109,0
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28