Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu il30.01.2020

Müqayisə predmeti     2019-cu il, faktiki 2019-cu il 2018-ci ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 839 650,0 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 6 201,5 101,6
Sənaye məhsulu, min manat 1 014 971,5 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 1 029 283,9 101,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 507 641,6 104,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 16 961,1 102,0
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 52 762,2 102,8
o cümlədən mobil rabitə 42 760,0 102,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 725 839,5 100,5*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 242 776,7 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 497 068,6 102,8
o cümlədən
ixrac
425 539,4 100,3
idxal 71 529,2 120,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 475,0** 110,5
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108