Makroiqtisadi göstəricilər


2021-ci ilin yanvar-mart ayları 22.04.2021

Müqayisə predmeti     2021-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki 2020-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 557 426,3 100,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1 207,1 101,3
Sənaye məhsulu, min manat 257 037,8 101,0*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 191 560,1 101,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 31 270,4 104,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 3 488,5 100,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 14 700,1 109,9
      o cümlədən
mobil rabitə 10 891,7 101,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 310 470,3 98,3*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 44 539,7 97,9*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 79 733,8 112,3
     o cümlədən
ixrac 53 851,9 100,6
idxal 25 881,9 148,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 536,2** 106,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2021-ci ilin yanvar-fevral ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17