Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları üzrə 25.12.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 490 181,5 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5 440,6 102,1
Sənaye məhsulu, min manat 921 017,4 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 939 656,9 101,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 434 366,8 104,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 15 029,0 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 49 712,4 102,7
o cümlədən mobil rabitə 40 620,5 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 662 797,9 100,5*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 221 574,0 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 437 550,0 100,4
o cümlədən
ixrac
384 464,2 100,3
idxal 53 085,8 101,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 468,4** 109,0
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108