Makroiqtisadi göstəricilər


2021-ci ilin yanvar-fevral ayları19.03.2021

Müqayisə predmeti     2021-ci ilin yanvar-fevral ayları, faktiki 2020-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 369 178,1 100,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 799,8 101,7
Sənaye məhsulu, min manat 179 625,7 101,0*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 76 962,7 104,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 16 689,3 104,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 1 848,9 100,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 10 140,1 108,2
      o cümlədən
mobil rabitə 7 753,7 101,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 196 909,0 97,8*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 29 171,0 97,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 56 280,0 110,0
     o cümlədən
ixrac 37 340,9 100,8
idxal 18 939,1 134,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 536,0** 106,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2021-ci ilin yanvar ayı göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17