Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları24.10.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 061 770,9 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 508,6 102,1
Sənaye məhsulu, min manat 819 911,6 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 790 838,9 101,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 372 356,5 104,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 12 447,7 102,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 40 798,9 102,7
o cümlədən mobil rabitə 33 387,5 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 293 552,5 100,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 172 024,6 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 351 390,8 102,0
o cümlədən
ixrac
307 559,3 100,3
idxal 43 831,5 116,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 456,2** 106,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-avqust ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28