Makroiqtisadi göstəricilər


2021-ci ilin yanvar ayı 24.02.2021

Müqayisə predmeti     2021-ci ilin yanvar ayı, faktiki 2020-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 175 822,0 100,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 380,9 101,2
Sənaye məhsulu, min manat 95 608,5 100,9*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 37 434,4 101,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 9 040,1 103,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 925,5 100,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 4 473,4 109,8
      o cümlədən
mobil rabitə 3 225,0 101,4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 92 105,3 97,3*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 14 248,4 96,5*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 31 918,1 97,2
     o cümlədən
ixrac 24 166,0 100,5
idxal 7 752,1 88,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 535,8** 110,5
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2020-ci ilin yanvar-dekabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17