Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları24.10.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 061 770,9 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 508,6 102,1
Sənaye məhsulu, min manat 819 911,6 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 790 838,9 101,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 372 356,5 104,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 12 447,7 102,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 40 798,9 102,7
o cümlədən mobil rabitə 33 387,5 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 293 552,5 100,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 172 024,6 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 351 390,8 102,0
o cümlədən
ixrac
307 559,3 100,3
idxal 43 831,5 116,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 456,2** 106,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-avqust ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108