Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-iyun ayları24.07.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-iyun ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 279 637,1 101,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 2 801,3 101,9
Sənaye məhsulu, min manat 550 110,7 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 554 459,6 101,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 133 451,2 102,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 7 667,4 102,3
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 26 797,0 103,9
o cümlədən mobil rabitə 21 615,1 102,2
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 713 991,8 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 97 111,6 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 219 259,4 103,3
o cümlədən
ixrac
191 612,2 100,3
idxal 27 647,2 129,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 440,0** 104,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-may ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28