Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci il26.01.2021

Müqayisə predmeti     2020-ci il, faktiki 2019-cu ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 907 810,5 101,1*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 6 310,4 101,8
Sənaye məhsulu, min manat 1 040 475,9 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 1 041 017,7 101,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 537 584,8 104,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 16 757,6 98,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 55 491,3 105,2
      o cümlədən
mobil rabitə 43 345,6 101,4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 737 755,2 99,8*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 243 489,3 99,5*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 510 547,4 102,7
     o cümlədən
ixrac 428 520,4 100,7
idxal 82 027,0 114,7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 531,7** 111,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18