Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-avqust ayları üzrə22.09.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları 2015-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1602760,1 101,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3593,6 103,9
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 690988,8 102,7*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 628260,8 100,7
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 266035,0 105,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 10146,7 101,8
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 32991,9 104,0
o cümlədən mobil rabitə üzrə 27260,0 101,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 869327,0 102,9*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 124889,0 104,2*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 309074,1 97,7
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
280970,0 102,0
idxalın ümumi həcmi 28104,1 69,0
Əhalinin gəlirləri 1176416,4 101,8
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 2637,7 100,7
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 409,7** 104,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73