Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-iyul ayları21.08.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-iyul ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 545 776,4 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3 382,4 101,9
Sənaye məhsulu, min manat 636 155,1 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 587 447,3 101,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 244 713,5 103,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 9 220,0 102,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 31 205,5 103,8
o cümlədən mobil rabitə 25 213,3 102,3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 879 394,7 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 119 548,8 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 253 361,0 101,7
o cümlədən
ixrac
221 587,8 100,2
idxal 31 773,2 113,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 449,3** 105,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108