Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-aprel ayları21.05.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-aprel ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-aprel ayları 2018-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 727 919,6 100,9*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1 594,6 101,6
Sənaye məhsulu, min manat 330 716,0 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 288 165,0 100,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 40 232,6 102,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 4 740,0 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 17 268,0 103,2
o cümlədən mobil rabitə 13 789,6 101,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 424 901,2 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 60 395,1 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 117 689,7 108,3
o cümlədən
ixrac
98 313,4 100,2
idxal 19 376,3 182,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 433,3** 103,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-mart ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28