Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-may ayları 21.06.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-may ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-may ayları 2018-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 985 236,4 101,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 2 157,3 101,9
Sənaye məhsulu, min manat 441 725,0 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 399 082,0 101,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 54 392,8 102,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 5 901,1 102,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 21 525,0 103,8
o cümlədən mobil rabitə 17 111,2 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 569 233,4 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 77 808,8 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 151 089,0 104,9
o cümlədən
ixrac
127 395,0 100,2
idxal 23 694,0 140,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 436,8** 103,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar-aprel ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108