Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 10.11.2020

Müqayisə predmeti     2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 101 254,0 100,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 564,0 101,2
Sənaye məhsulu, min manat 836 951,4 101,0*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 797 957,5 100,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 391 080,2 103,7*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 12 272,0 98,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 42 694,1 104,6
      o cümlədən
mobil rabitə 33 912,1 101,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 292 426,5 99,2*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 170 386,9 98,5*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 356 811,2 101,5
     o cümlədən
ixrac 309 992,0 100,8
idxal 46 819,2 106,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 527,8** 115,7
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları göstəricisi
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28