Makroiqtisadi göstəricilər


2022-ci ilin yanvar-aprel ayları21.05.2022

Müqayisə predmeti     2022-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki 2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 776 670,6 101,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1 676,8 102,0
Sənaye məhsulu, min manat 354 200,8 101,6*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 297 433,3 101,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 46 559,1 103,9*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 4 768,0 101,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 19 942,9 102,8
      o cümlədən
mobil rabitə 14 522,5 101,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 428 877,3 101,3*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 59 007,9 101,2*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 585,8** 109,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) yanvar-mart ayları göstəricisi
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17