Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-fevral ayları19.03.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-fevral ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 352 560,6 100,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 772,7 101,2
Sənaye məhsulu, min manat 172 200,0 101,1*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 73 180,0 72,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 15 145,6 102,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 1 819,0 102,0
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 9 267,1 102,9
o cümlədən mobil rabitə 7 436,0 101,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 196 187,0 100,5*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 29 356,1 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 46 769,0 111,9
o cümlədən
ixrac
36 823,7 100,2
idxal 9 945,3 197,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 433,1** 103,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar ayı göstəricisi
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73