Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları25.11.2020

Müqayisə predmeti     2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 292 937,0 100,9*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 978,2 101,9
Sənaye məhsulu, min manat 900 258,5 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 859 181,0 101,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 431 390,1 104,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 13 632,1 98,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 47 323,0 104,4
      o cümlədən
mobil rabitə 37 582,1 101,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 491 450,0 99,8*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 197 180,8 98,9*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 386 846,6 101,6
     o cümlədən
ixrac 334 049,0 100,9
idxal 52 797,6 106,0
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 528,0** 114,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları göstəricisi
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108