Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar ayı22.02.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar ayı, faktiki 2019-cu ilin yanvar ayı 2018-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 168 313,4 100,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 368,9 102,3
Sənaye məhsulu, min manat 91 782,0 100,9*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 36 661,0 71,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 8 229,4 103,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 909,9 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 4 025,7 102,0
o cümlədən mobil rabitə 3 066,2 102,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 92 422,4 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 14 466,9 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 29 721,4 113,7
o cümlədən
ixrac
23 950,0 100,2
idxal 5 771,4 2,6 dəfə
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 433,0** 103,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin illik göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28