Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-iyun ayları 20.07.2018

Müqayisə predmeti     2018-ci ilin          yanvar-iyun ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 246 624,7 101,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 2 748,3 102,3
Sənaye məhsulu, min manat 536 780,0 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 547 885,0 102,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 128 162,1 103,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 7 495,0 101,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 25 798,0 102,6
o cümlədən mobil rabitə 21 143,4 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 703 609,3 100,8*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 95 977,2 100,2*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 212 318,8 104,2
o cümlədən
ixrac
191 039,1 100,2
idxal 21 279,7 161,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 420,7** 101,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-may ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30