Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci il23.01.2019

Müqayisə predmeti     2018-ci il, faktiki 2018-ci il 2017-ci ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 773 020,5 101,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 6 101,3 101,9
Sənaye məhsulu, min manat 990 067,0 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 1 017 079,0 101,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 480 021,2 104,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 16 628,5 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 51 325,1 103,3
o cümlədən mobil rabitə 41 868,0 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 702 011,3 100,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 239 897,9 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 483 431,6 105,1
o cümlədən
ixrac
424 266,6 100,2
idxal 59 165,0 161,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 429,9** 103,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28