Makroiqtisadi göstəricilər


2016-cı ilin yanvar-aprel ayları 18.05.2016

Müqayisə predmeti 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları (min manat) 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları 2015-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 654513,2 101,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1470,2 103,9
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 308220,9 102,8*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 276142,5 88,1
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 35420,4 104,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 4501,1 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 16030,6 102,8
o cümlədən mobil rabitə üzrə 13135,3 101,4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 344010,8 102,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 52396,1 103,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 108536,5 102,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
96760,3 102,1
idxalın ümumi həcmi 11776,2 106,7
Əhalinin gəlirləri 478339,8 102,4
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 1074,4 101,3
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 400,6** 102,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2016-cı ilin yanvar-mart ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73