Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar-fevral ayları19.03.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar-fevral ayları, faktiki 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 352 560,6 100,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 772,7 101,2
Sənaye məhsulu, min manat 172 200,0 101,1*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 73 180,0 72,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 15 145,6 102,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 1 819,0 102,0
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 9 267,1 102,9
o cümlədən mobil rabitə 7 436,0 101,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 196 187,0 100,5*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 29 356,1 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 46 769,0 111,9
o cümlədən
ixrac
36 823,7 100,2
idxal 9 945,3 197,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 433,1** 103,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2019-cu ilin yanvar ayı göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108