Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-avqust ayları21.09.2018

Müqayisə predmeti     2018-ci ilin          yanvar-avqust ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları 2017-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 757 595,4 101,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3 872,2 102,2
Sənaye məhsulu, min manat 726 450,0 101,5*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 646 045,0 101,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 293 730,9 103,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 10 532,0 101,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 34 428,5 102,7
o cümlədən mobil rabitə 28 292,0 102,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 058 973,7 100,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 142 922,3 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 317 620,3 104,2
o cümlədən
ixrac
285 194,6 100,3
idxal 32 425,7 158,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 429,9** 103,8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-iyul ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 29