Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları22.11.2018

Müqayisə predmeti     2018-ci ilin          yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 172 378,7 101,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 782,9 102,1
Sənaye məhsulu, min manat 827 648,8 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 840 725,0 101,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 386 792,3 104,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 13 528,5 101,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 44 099,0 102,9
o cümlədən mobil rabitə 36 309,3 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 462 349,5 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 195 546,9 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 374 768,0 104,0
o cümlədən
ixrac
330 369,2 100,2
idxal 44 398,8 145,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 429,9** 103,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28