Makroiqtisadi göstəricilər


2019-cu ilin yanvar ayı22.02.2019

Müqayisə predmeti     2019-cu ilin yanvar ayı, faktiki 2019-cu ilin yanvar ayı 2018-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 168 313,4 100,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 368,9 102,3
Sənaye məhsulu, min manat 91 782,0 100,9*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 36 661,0 71,0
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 8 229,4 103,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 909,9 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 4 025,7 102,0
o cümlədən mobil rabitə 3 066,2 102,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 92 422,4 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 14 466,9 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 29 721,4 113,7
o cümlədən
ixrac
23 950,0 100,2
idxal 5 771,4 2,6 dəfə
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 433,0** 103,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin illik göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108