Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci il23.01.2019

Müqayisə predmeti     2018-ci il, faktiki 2018-ci il 2017-ci ilə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 773 020,5 101,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 6 101,3 101,9
Sənaye məhsulu, min manat 990 067,0 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 1 017 079,0 101,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 480 021,2 104,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 16 628,5 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 51 325,1 103,3
o cümlədən mobil rabitə 41 868,0 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 702 011,3 100,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 239 897,9 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 483 431,6 105,1
o cümlədən
ixrac
424 266,6 100,2
idxal 59 165,0 161,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 429,9** 103,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108