Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-iyul ayları21.08.2018

Müqayisə predmeti     2018-ci ilin          yanvar-iyul ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-iyul ayları 2017-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 505 444,9 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3 318,2 102,4
Sənaye məhsulu, min manat 621 450,0 101,6*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 579 300,4 101,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 234 475,3 103,7*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 8 962,3 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 30 062,2 102,8
o cümlədən mobil rabitə 24 654,0 102,2
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 866 058,7 100,9*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 118 230,3 100,2*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 249 147,7 104,5
o cümlədən
ixrac
221 145,5 100,3
idxal 28 002,2 156,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 426,2** 102,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2425 26 27 28