Makroiqtisadi göstəricilər


2014-cü ilin yanvar-sentyabr ayları21.10.2014

Müqayisə predmeti 2014-cü ilin yanvar-sentyabr ayları (min manat) 2014-cü ilin yanvar-sentyabr aylarının 2013-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1631311,0 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 3731,3 101,2
ABŞ dolları ilə 4757,5 101,3
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 719128,5 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 696534,7 86,8
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 270668,4 104,7*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 11242,9 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 35745,8 102,0
o cümlədən mobil rabitə üzrə 30292,4 100,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 797060,6 101,8*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 127810,1 103,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 361620,4 101,2
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
278901,5 105,0
idxalın ümumi həcmi 82718,9 90,2
Əhalinin gəlirləri 1226742,1 102,9
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 2805,9 101,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 388,1 103,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58