Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları19.12.2018

Müqayisə predmeti     2018-ci ilin          yanvar-noyabr ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 421 714,8 101,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 5 329,5 101,9
Sənaye məhsulu, min manat 899 617,0 101,1*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 927 993,0 101,3
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 411 443,8 104,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 14 723,0 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 48 420,0 102,9
o cümlədən mobil rabitə 39 837,3 101,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 639 576,2 100,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 219 123,5 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 435 597,6 104,8
o cümlədən
ixrac
383 314,4 100,2
idxal 52 283,2 158,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 429,9** 103,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108