Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları22.11.2018

Müqayisə predmeti     2018-ci ilin          yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 172 378,7 101,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 782,9 102,1
Sənaye məhsulu, min manat 827 648,8 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 840 725,0 101,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 386 792,3 104,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 13 528,5 101,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 44 099,0 102,9
o cümlədən mobil rabitə 36 309,3 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 462 349,5 100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 195 546,9 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 374 768,0 104,0
o cümlədən
ixrac
330 369,2 100,2
idxal 44 398,8 145,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 429,9** 103,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108