Makroiqtisadi göstəricilər


2014-сü ilin yanvar-avqust ayları 23.09.2014

Müqayisə predmeti 2014-cü ilin yanvar-avqust ayları (min manat) 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarının 2013-cü ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1417984,3 101,0*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 3244,8 100,3
ABŞ dolları ilə 4137,2 100,4
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 637389,2 101,2*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 620018,3 88,7
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 232099,2 108,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 9726,8 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 31053,4 102,0
o cümlədən mobil rabitə üzrə 26224,4 100,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 661432,2 102,0*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 108068,4 103,9*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 333940,5 100,5
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
259373,8 105,2
idxalın ümumi həcmi 74566,7 87,0
Əhalinin gəlirləri 1092215,2 103,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 2499,6 101,5
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 387,0 103,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58