Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 21.11.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki 2017-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2016-cı ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 112 048,2 101,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 686,2 104,6
Sənaye məhsulu, min manat 808 516,8 101,5*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 829 446,0 100,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 366 927,4 104,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 13 318,0 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 42 835,5 101,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 35 592,4 101,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 412 176,4 101,2*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 189 739,8 101,6*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 360 203,8 100,3
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
329 709,8 101,2
idxalın ümumi həcmi 30 494,0 91,9
Əhalinin gəlirləri, min manat 1 444 127,7 101,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 3 204,2 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 415,1 ** 101,2
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-sentyabr ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28