Makroiqtisadi göstəricilər


2014-cü ilin yanvar-iyul ayları21.08.2014

Müqayisə predmeti 2014-cü ilin yanvar-iyul ayları (min manat) 2014-cü ilin yanvar-iyul aylarının 2013-cü ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 1203308,9 100,8*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 2755,5 100,3
ABŞ dolları ilə 3513,3 100,3
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 545226,1 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 554564,9 92,4
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 185207,0 107,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 8246,4 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 27099,8 101,9
o cümlədən mobil rabitə üzrə 22888,8 100,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 543158,6 102,2*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 89889,7 104,0*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 270820,6 100,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
201291,4 105,1
idxalın ümumi həcmi 69529,2 89,4
Əhalinin gəlirləri 927950,8 103,0
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 2125,1 101,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 384,2 102,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58