Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları20.10.2018

Müqayisə predmeti     2018-ci ilin          yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2017-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 005 227,5 101,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 416,8 102,1
Sənaye məhsulu, min manat 800 260,4 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 779 920,0 101,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 352 466,0 104,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 12 158,0 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 39 713,4 103,2
o cümlədən mobil rabitə 32 717,0 102,3
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 273 644,3 100,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 170 093,2 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 344 334,8 104,4
o cümlədən
ixrac
306 639,4 100,2
idxal 37 695,4 158,4
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 429,9** 103,7
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108