Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-iyun ayları22.07.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-iyun ayları (min manat) 2017-ci ilin yanvar-iyun ayları 2016-cı ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1208548,6 101,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 2686,3 104,6
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 523693,4 101,2*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 536605,4 101,3
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 122439,8 103,1*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 7359,6 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 25144,0 102,0
o cümlədən mobil rabitə üzrə 20729,0 101,8
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 674238,9 101,3*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 93545,2 101,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 203822,2 98,4
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
190657,8 101,3
idxalın ümumi həcmi 13164,4 69,8
Əhalinin gəlirləri 819988,1 101,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 1822,6 100,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 414,1** 102,5
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-may ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30