Makroiqtisadi göstəricilər


2017-ci ilin yanvar-avqust ayları20.09.2017

Müqayisə predmeti 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları (min manat) 2017-ci ilin yanvar-avqust ayları 2016-cı ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul 1705749,4 101,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3788,0 105,4
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 708256,0 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 635580,0 101,2
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 279334,8 103,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 10361,9 102,1
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 33531,1 101,6
o cümlədən mobil rabitə üzrə 27704,0 101,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 1017558,1 101,4*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 139385,4 101,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 304838,5 98,6
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
284341,6 101,2
idxalın ümumi həcmi 20496,9 72,9
Əhalinin gəlirləri 1189760,2 101,1
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat 2642,2 100,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 414,3** 101,1
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin yanvar-iyul ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29