Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-avqust ayları21.09.2018

Müqayisə predmeti     2018-ci ilin          yanvar-avqust ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-avqust ayları 2017-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 757 595,4 101,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3 872,2 102,2
Sənaye məhsulu, min manat 726 450,0 101,5*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 646 045,0 101,6
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 293 730,9 103,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 10 532,0 101,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 34 428,5 102,7
o cümlədən mobil rabitə 28 292,0 102,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 058 973,7 100,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 142 922,3 100,3*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 317 620,3 104,2
o cümlədən
ixrac
285 194,6 100,3
idxal 32 425,7 158,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 429,9** 103,8
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-iyul ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108