Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-iyul ayları21.08.2018

Müqayisə predmeti     2018-ci ilin          yanvar-iyul ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-iyul ayları 2017-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 505 444,9 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 3 318,2 102,4
Sənaye məhsulu, min manat 621 450,0 101,6*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 579 300,4 101,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 234 475,3 103,7*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 8 962,3 101,9
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 30 062,2 102,8
o cümlədən mobil rabitə 24 654,0 102,2
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 866 058,7 100,9*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 118 230,3 100,2*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 249 147,7 104,5
o cümlədən
ixrac
221 145,5 100,3
idxal 28 002,2 156,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 426,2** 102,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2829 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108