Makroiqtisadi göstəricilər


2022-ci ilin yanvar-mart ayları 21.04.2022

Müqayisə predmeti     2022-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki 2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 570 384,4 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1 231,4 102,0
Sənaye məhsulu, min manat 263 789,2 101,5*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 193 910,6 101,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 32 840,5 103,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 3 537,5 101,4
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 15 113,5 102,8
      o cümlədən
mobil rabitə 11 055,0 101,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 317 170,7 101,2*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 45 323,8 101,0*
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 559,6** 104,4
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) yanvar-fevral ayları göstəricisi
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17