Makroiqtisadi göstəricilər


2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 10.11.2020

Müqayisə predmeti     2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki 2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 2 101 254,0 100,7*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 4 564,0 101,2
Sənaye məhsulu, min manat 836 951,4 101,0*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 797 957,5 100,9
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 391 080,2 103,7*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 12 272,0 98,6
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 42 694,1 104,6
      o cümlədən
mobil rabitə 33 912,1 101,6
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 1 292 426,5 99,2*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 170 386,9 98,5*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 356 811,2 101,5
     o cümlədən
ixrac 309 992,0 100,8
idxal 46 819,2 106,8
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 527,8** 115,7
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2020-ci ilin yanvar-avqust ayları göstəricisi
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108