Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-iyun ayları 20.07.2018

Müqayisə predmeti     2018-ci ilin          yanvar-iyun ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-iyun ayları 2017-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 1 246 624,7 101,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 2 748,3 102,3
Sənaye məhsulu, min manat 536 780,0 101,4*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 547 885,0 102,1
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 128 162,1 103,6*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 7 495,0 101,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 25 798,0 102,6
o cümlədən mobil rabitə 21 143,4 102,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 703 609,3 100,8*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 95 977,2 100,2*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 212 318,8 104,2
o cümlədən
ixrac
191 039,1 100,2
idxal 21 279,7 161,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 420,7** 101,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-may ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108