Makroiqtisadi göstəricilər


2014-cü ilin yanvar-aprel ayları20.05.2014

Müqayisə predmeti 2014-cü ilin yanvar-aprel ayları (min manat) 2014-cü ilin yanvar-aprel aylarının 2013-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 584098,6 102,3*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 1339,7 101,8
ABŞ dolları ilə 1707,9 101,8
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 283363,4 102,2*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 304756,3 101,4
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 31799,0 105,8*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 4268,8 102,2
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 15273,4 102,1
o cümlədən mobil rabitə üzrə 12835,2 101,0
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 275110,9 102,5*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 45927,1 103,9*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 129072,2 100,3
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
93508,3 117,3
idxalın ümumi həcmi 35563,9 72,6
Əhalinin gəlirləri 448210,8 102,8
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 1028,0 101,1
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 378,1 101,3
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58