Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-aprel ayları22.05.2018

Müqayisə predmeti 2018-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-aprel ayları 2017-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 711 398,7 101,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1 569,4 102,7
Sənaye məhsulu, min manat 322 695,0 101,3*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 286 580,0 102,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 38 757,9 103,4*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 4 640,7 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 16 740,0 102,0
o cümlədən mobil rabitə üzrə 13 584,0 101,7
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 418 662,3 100,5*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 59 697,7 100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 108 711,6 105,9
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
98 117,2 100,2
idxalın ümumi həcmi 10 594,4 2,2 dəfə
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 420,4 ** 101,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-mart ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3132 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108