Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-mart ayları23.04.2018

Müqayisə predmeti 2018-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-mart ayları 2017-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 524 186,8 101,1*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 1 156,6 102,9
Sənaye məhsulu, min manat 241 042,0 101,5*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 197 240,0 102,7
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 27 510,2 103,0*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 3 357,0 101,8
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 12 688,2 101,6
o cümlədən mobil rabitə üzrə 10 265,0 101,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 303 257,3 100,7*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 44 110,2 100,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 61 359,4 108,9
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
53 317,3 100,1
idxalın ümumi həcmi 8 042,1 2,6 dəfə
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 420,3 ** 101,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar-fevral ayları göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3233 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108