Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar-fevral ayları19.03.2018

Müqayisə predmeti 2018-ci ilin yanvar-fevral ayları, faktiki 2018-ci ilin yanvar-fevral ayları 2017-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 345 898,8 101,2*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 763,4 103,2
Sənaye məhsulu, min manat 168 409,0 101,2*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 100 913,0 104,4
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 14 610,1 103,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 1 783,3 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 9 009,4 102,4
o cümlədən mobil rabitə üzrə 7 326,0 101,5
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 193 563,9 100,9*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 29 015,7 100,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 41 786,3 108,8
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
36 750,2 100,2
idxalın ümumi həcmi 5 036,1 2,9 dəfə
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 420,2 ** 101,6
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2018-ci ilin yanvar ayı göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3334 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108