Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-mart ayları20.04.2015

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-mart ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-mart ayları  2014-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 448708,4 102,6*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 1019,1 102,8
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 222727,9 102,1*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 227816,1 100,2
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 23741,1 105,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 3193,1 102,0
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 11803,1 102,7
o cümlədən mobil rabitə üzrə 9750,7 101,1
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 212021,6 102,8*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 35522,9 103,8*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 59187,0 75,1
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
51620,6 101,4
idxalın ümumi həcmi 7566,4 27,2
Əhalinin gəlirləri 342562,9 101,7
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 778,0 100,6
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 392,0 103,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3334 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73