Makroiqtisadi göstəricilər


2018-ci ilin yanvar ayı22.02.2018

Müqayisə predmeti 2018-ci ilin yanvar ayı, faktiki 2018-ci ilin yanvar ayı 2017-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat 163 397,3 101,0*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat 360,7 103,3
Sənaye məhsulu, min manat 89 940,0 100,8*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat 51 618,0 109,5
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat 7 929,1 109,5*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton 891,4 101,5
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat 3 947,0 103,6
o cümlədən mobil rabitə üzrə 2 992,0 101,4
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat 91 059,3 100,8*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat 14 305,5 100,6*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 26 144,6 105,9
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
23 902,1 100,3
idxalın ümumi həcmi 2 242,5 2,6 dəfə
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat 420,1 ** 101,7
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
**) 2017-ci ilin göstəricisi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3435 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108