Makroiqtisadi göstəricilər


2015-ci ilin yanvar-fevral ayları14.03.2015

Müqayisə predmeti 2015-ci ilin yanvar-fevral ayları (min manat) 2015-ci ilin yanvar-fevral ayları  2014-cü ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi Daxili Məhsul 304134,0 101,5*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla 691,1 101,7
ABŞ dolları ilə 840,2 97,0
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi 156909,4 102,3*
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 157589,7 101,5
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 12681,1 105,2*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla 1699,1 101,7
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 8377,5 102,5
o cümlədən mobil rabitə üzrə 6979,2 100,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi 134015,3 102,7*
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər 23112,7 103,7*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları 41468,9 74,0
o cümlədən
ixracın ümumi həcmi
36140,4 101,9
idxalın ümumi həcmi 5328,5 25,9
Əhalinin gəlirləri 236216,6 101,8
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla 536,7 100,9
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla 391,7 103,9
*) müqayisəli qiymətlər üzrə
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 3435 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73